Przekazujemy 5% wartości zysku netto na wodę pitną dla potrzebujących na świecie! 💙

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

http://brainshop.pl/

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Brainshop Mirosław Peć

z siedzibą przy ul. Jodłowa 15/4, 71-114 Szczecin

E-mail: sklep@brainshop.pl 

Telefon: 509 151 609

Zarejestrowana przez Urząd Miasta Szczecin pod numerem 001403012/2015

NIP: 8521513918

REGON: 369434505

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na 

podstawie niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Konsument [dalej Klient] jest to osoba fizyczna dokonująca ze Sklepem czynności prawnej 

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (Art. 22 Kodeksu 

3. Przedsiębiorca [dalej Przedsiębiorca] jest to osoba/podmiot/organizacja, dokonująca ze Sklepem 

czynności prawnej związanej z jej działalnością gospodarczą lub/i zawodową. 

4. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem/Przedsiębiorcą.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami ostatecznymi (brutto), aczkolwiek nie zawierają podatku VAT, dopóki sklep nie jest podatnikiem VAT.

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Wyjątek stanowią 

towary wyświetlone na stronach Sklepu z wyraźnie zaznaczoną w opisie wadą fizyczną. Przedmioty te 

można nabyć w niższej cenie.

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu (koszyk klienta), 

 e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu, 

 telefonicznie na nr telefonu dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 poprzez czat dostępny na stronie 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta/Przedsiębiorcy danych pozwalających 

na weryfikację Klienta/Przedsiębiorcy i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia 

poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej 

przedmiot zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności 

lub żądać przedpłaty, w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do 

prawdziwości i rzetelności podanych danych, bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym 

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, 

jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu 

Kodeksu cywilnego. Klient/Przedsiębiorca składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego 

5. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży 

zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o 

kolejnych etapach realizacji zamówienia: 

 po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę 

adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o 

przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której 

mowa w §3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta/Przedsiębiorcę, zostaje 

zawarta Umowa sprzedaży.

 7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi/Przedsiębiorcy jej warunki, przesyłając 

je na adres poczty elektronicznej Klienta/Przedsiębiorcy lub pisemnie na wskazany przez 

Klienta/Przedsiębiorcę podczas składania zamówienia adres pocztowy. 

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od 

momentu, w którym środki za zamówienie Klienta/Przedsiębiorcy zostaną zaksięgowane na rachunku 

9. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa dot. niezgodności towaru z umową, regulowanego przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przez okres 24 miesięcy (w 

przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów 

używanych). Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

1. Klient/Przedsiębiorca ma do wyboru formy płatności:

 płatność przelewem (przedpłata), 

 płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU (PayU).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia. 

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. 

4. W przypadku wyboru płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni 

roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep. W przeciwnym wypadku Sklep 

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, poczty polskiej lub udostępnia 

do obioru osobistego w siedzibie Sklepu.

§6

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient/Przedsiębiorca powinien odesłać do Sklepu 

reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszty wysyłki pokrywa Sklep. 

Adres, pod który Klient/Przedsiębiorca winien odesłać towar:

Brainshop Mirosław Peć

ul. Jodłowa 15/4

71-114 Szczecin

Email: sklep@brainshop.pl

Telefon: 509 151 609

2. Termin na złożenie reklamacji wynosi 6 lat od ujawnienia wady towaru.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta/Przedsiębiorcy w terminie 14 dni od momentu 

zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi/Przedsiębiorcy nowego 

towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep. 

5. W przypadku uznania reklamacji Sklep zwraca Klientowi/Przedsiębiorcy poniesione koszty wysyłki 

6. Każdy Klient/Przedsiębiorca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i 

dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta/Przedsiębiorcę z 

mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych, są udostępniane i 

przekazywane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Więcej informacji odnośnie 

rozstrzygania sporów konsumenckich można znaleźć na stronie:  

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 

7. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

8. Sklep odpowiada przed Klientem/Przedsiębiorcą na podstawie prawa dot. niezgodności towaru z umową, regulowanego przez 

ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) przez okres 24 miesięcy (w 

przypadku towarów nowych), lub przez okres 12 miesięcy (w przypadku wszystkich towarów 

9. Klient/Przedsiębiorca w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu w pierwszej kolejności (w ramach prawa 

 naprawy towaru

 wymiany towaru na nowy;

Dopiero druga reklamacja daje klientowi możliwość:

 obniżenia ceny

 odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. 

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta/Przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od momentu otrzymania 

żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta/Przedsiębiorcy, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 charakter wady – istotna czy nieistotna;

 to, czy towar był wcześniej reklamowany. 

10. Sklep może odmówić żądania Klienta/Przedsiębiorcy dotyczących wymiany bądź naprawy towaru 

pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu 

na zaprzestanie produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z 

drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego 

urządzenia na nowe, jeśli uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep 

zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r.,  Klient ma prawo odstąpienia 

od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia 

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie 

oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np. 

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o 

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), 

 drogą mailową na adres: sklep@brainshop.pl   , 

 telefonicznie pod numerem: 509151609,

 poprzez czat dostępny na stronie,

 osobiście w siedzibie Sklepu.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na koszt sklepu.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, pracownik Sklepu sprawdzi stan przekazanego przekazanego produktu.

5. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się 

ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub 

dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 

6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W 

przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty. 

7. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy 

przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci 

jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

8. Sklep pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy

9. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według 

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; 

 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie 

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy 

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało 

otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, 

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który 

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez 

Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep 

nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od 

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki 

termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój 

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona 

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma 

 w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał  do niego przedstawiciela w celu dokonania 

pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których 

wykonania Klient  żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do 

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w 

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawartej w drodze aukcji publicznej;

 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu 

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami 

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres 

świadczenia usługi.

10. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.

11. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z 

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania 

§8

Konto Klient/Przedsiębiorcy

1. Klient/Przedsiębiorca może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na 

spersonalizowane zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych 

wysyłkowych, dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia. 

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta/Przedsiębiorcy. 

3. Klient/Przedsiębiorca może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne 

zawarte na stronach internetowych Sklepu. 

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na 

wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach 

realizacji usługi utworzenia Konta: 

 po wypełnieniu formularza, Sklep wysyła ogólne potwierdzenie danych z prośbą o 

potwierdzenie poprzez kliknięcie w link,

 po weryfikacji danych, Sklep przesyła na podany przez Klienta/Przedsiębiorcę adres poczty 

elektronicznej, informację o utworzeniu Konta Klienta/Przedsiębiorcy. Informacja o 

utworzeniu Konta jest oświadczeniem Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi 

prowadzenia Konta. 

5. Każdy Klienta/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym 

umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 wysyłając wiadomość email na adres: sklep@brainshop.pl  W wiadomości email powinny się 

znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci 

rozwiązania umowy, 

 kontaktując się telefonicznie pod numerem: 509151609, 

 kontaktując się listownie pod adresem: 

Brainshop Mirosław Peć

ul. Jodłowa 15/4

71-114 Szczecin

6. Klient/Przedsiębiorca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. 

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione 

wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia 

od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle 

w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do 

zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia 

oświadczenia może być dowolna, np. 

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o 

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu), 

 drogą mailową na adres: sklep@brainshop.pl   , 

 telefonicznie pod numerem: 509151609, 

 osobiście w siedzibie Sklepu. 

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za 

wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy 

zastrzeżeniem zdania następnego. Klient/Przedsiębiorca może w każdym momencie świadczenia 

usługi wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 wysyłając wiadomość email na adres: sklep@brainshop.pl  W wiadomości email powinny się 

znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz informacja o chęci 

rozwiązania umowy, 

 kontaktując się telefonicznie pod numerem: 509151609, 

 kontaktując się listownie pod adresem: 

Brainshop Mirosław Peć

ul. Jodłowa 15/4

71-114 Szczecin

10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez 

Klienta/Przedsiębiorcę) Sklep może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem 

siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. 

12. Klient/Przedsiębiorca dokonując rejestracji Konta wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w 

formularzu adres email wiadomości handlowych. Wiadomości handlowe są wysyłane nie częściej niż 

raz na 7 dni. Klient/Przedsiębiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania 

wiadomości handlowych kontaktując się ze Sklepem pod adresem email: sklep@brainshop.pl 

§9

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej 

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§10

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Informacji, treści i materiałów zawartych na tej stronie w żadnym przypadku nie należy traktować jako alternatywy dla pracy profesjonalisty. Z tego powodu zalecamy Ci, abyś w razie potrzeby skontaktował się ze specjalistą

§11

Ochrona prywatności 

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w 

celu realizacji zamówienia i/lub realizacji umowy  prowadzenia Konta. 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania 

ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

§12

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania 

zamówień na produkty, niezbędne jest: 

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i 

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa skryptów Java; 

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia). 

§13

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi/Przedsiębiorcy posiadającemu 

konto na stronach internetowych Sklepu na adres e-mail wskazany w ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony 

6. Sklep uznaje, iż Klient/Przedsiębiorca posiadający konto na stronach internetowych Sklepu 

zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu 

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo 

polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach 

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Brainshop Mirosław Peć

ul. Jodłowa 15/4

71-114 Szczecin

sklep@brainshop.pl 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy 

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Brainshop Mirosław Peć

ul. Jodłowa 15/4

71-114 Szczecin

sklep@brainshop.pl  

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących 

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________ 

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________ 

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy – 

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Konsumenta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________