Przekazujemy 5% wartości zysku netto na wodę pitną dla potrzebujących na świecie! 💙

Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Internetowego Brainshop.pl

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.brainshop.pl.

2. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu jest Mirosław Peć: prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BRAINSHOP MIROSŁAW PEĆ, ul. Jodłowa 15/4, 71-114 Szczecin, NIP: 8521513918, REGON: 369434505 zamieszkały pod adresem jak wyżej, zwany dalej ADO.

3. ADO przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z 26 kwietnia 2016r.) oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.

4. Politykę Prywatności stosuje się do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Sklepu, a, w szczególności w celu składania i realizacji Zamówienia, w tym również dostawy towaru do Klienta za pośrednictwem wybranego przez Klienta dostawcy logistycznego i/lub realizacji umowy prowadzenia konta, reklamy – wysyłki newslettera.

5. W celu realizacji Zamówienia ADO  zbiera od Klienta następujące dane: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego (dobrowolnie), adres e-mail. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz numer NIP

6. W celu Rejestracji Konta Klienta w Serwisie zbierane są następujące dane Klienta: adres e-mail, data urodzenia.

7. W celu reklamy – wysyłki newslettera zbierane są następujące dane klienta: adres e-mail.

8. W przypadku dokonania rejestracji konta w sklepie internetowym, dane osobowe Klientów wykorzystywane są w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania nim.

9. Zbieranie przez Sklep dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody przez Klientów

10. W przypadku dokonania zakupu w sklepie internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Klienta, następującym podmiotom w celu dostarczenia towaru:

 1. Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie,
 2. Firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
 3. Firmie kurierskiej,
 4. Firmie RUCH S.A.

11. ADO oświadcza, że podanie danych oznaczonych w Serwisie jako wymagane, jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z wybranych funkcjonalności Sklepu, tj. realizacji Zamówienia, rejestracji konta Klienta, reklamy – wysyłki newslettera.

12. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest :

 1. w przypadku umowy sprzedaży lub działań podejmowanych na żądanie Klienta, zmierzających do jej zawarcia  -  art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. ciążący na ADO obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością - art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 3. prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 4. prawnie uzasadniony interes ADO, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego  - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 5. prawnie uzasadniony interes ADO polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

14. Klient wybierając płatności elektroniczne jest odsyłany automatycznie do obsługi płatności elektronicznych firmy PayU SA. Strona ta jest szyfrowana bezpiecznym certyfikatem SSL. Wszystkie dane (np. numer karty kredytowej, kod CVV, login, hasło), jakie podają Państwo na stronach operatora płatności są szyfrowane i pracownicy sklepu brainshop.pl nie mają do tego wglądu.

15. Każdy Klient ma prawo do:

 1. żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania od ADO sprostowania swoich danych osobowych,
 3. żądania od ADO usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 4. wniesienia do ADO sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
 5. wniesienia do ADO sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
 6. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
 7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     W celu realizacji praw określonych w pkt. a) do f)  należy wysłać e-mail na adres: sklep@brainshop.pl lub zadzwonić pod numer telefonu +48 509 151 609.

16. Jeżeli Klient umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko,    adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

17. Usługodawca oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Usługodawcy na konto e-mail: sklep@brainshop.pl.

Opublikowane w dniu 25.05.2018 roku